معراج مومنان
 
حضرت رسول اکرم: نماز، معراج مؤمن است.

پیامبر (ص ) : موضع الصلوة من الدین کموضع الرأس من الجسد

جایگاه نماز در دین ، مانند جایگاه سر در بدن است . 


نوشته شده در تاريخ جمعه 1393/05/03 توسط ......